Інструкція про реалізацію проектів спільного впровадження за національною процедурою

7 листопада 2008

ІНСТРУКЦІЯ

про реалізацію проектів спільного впровадження за національною процедурою

 

1. Інструкція про реалізацію проектів спільного впровадження за національною процедурою (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 206 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 718) (далі - Порядок).

2. Національна процедура реалізації проектів спільного впровадження визначається Порядком та цією Інструкцією. Цією Інструкцією визначаються особливості застосування Порядку при погодженні, детермінації, затвердженні, реєстрації та реалізації проектів спільного впровадження (далі — проекти СВ) за національною процедурою, які підлягають затвердженню Національним агентством екологічних інвестицій України (далі - Нацекоінвестагентство).

3. Терміни «верифікація», «власник об’єкта», «детермінація», «іноземна держава», «контракт», «міжнародна процедура», «міжнародний верифікатор», «міжнародний детермінатор», «національний верифікатор», «національний детермінатор», «національна процедура», «одиниці (частини) установленої кількості (AAUs)», «одиниці скорочення викидів (ERUs)», «покупець», «проектний рахунок», «рахунок власника об’єкта», «рахунок перенесення», а також скорочення «Наглядовий комітет», «Національний реєстр», «Секретаріат РКЗК ООН» вживаються у значенні, наведеному в Порядку.

Термін «проекти будівництва» вживається у значенні, наведеному в пункті 2 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1269.

Терміни, що вживаються у цій Інструкції, мають таке значення:

верифікаційний висновок – звіт національного верифікатора або міжнародного верифікатора про перевірку річного звіту (звіт про моніторинг) власника об’єкта та підтвердження обсягів скорочення антропогенних викидів парникових газів, досягнутих в результаті реалізації проекту СВ;

детермінаційний висновок – звіт національного детермінатора або міжнародного детермінатора про експертизу проектно-технічної документації проекту СВ з метою перевірки, аналізу та кількісної оцінки можливих скорочень антропогенних викидів парникових газів, а також відповідності зазначеного проекту СВ вимогам, встановленим для проектів спільного впровадження;

об'єкт - цех, агрегат, установка чи будь-який інший об’єкт виробничого або невиробничого призначення, що знаходиться на території України, функціонування якого зумовлює антропогенні викиди парникових газів та/або їх скорочення;

скорочення викидів — зменшення обсягу антропогенних викидів парникових газів та/або зменшення питомих антропогенних викидів парникових газів на території України внаслідок цілеспрямованої діяльності власника об’єкта по створенню нових, розширенню, реконструкції або технічному переоснащенню діючих об’єктів.

4. Власник об’єкта або уповноважена ним особа для отримання листа-підтримки подає Нацекоінвестагентству заяву про надання листа-підтримки, що містить клопотання про попереднє погодження Нацекоінвестагентством підготовки та детермінації проектно-технічної документації за національною процедурою.

На підставі листа-підтримки, отриманого в установленому чинним законодавством порядку та відповідно до проектної пропозиції, власник об’єкта розробляє проектно-технічну документацію та подає її на детермінацію.

У разі отримання попереднього погодження підготовки та детермінації проектно-технічної документації за національною процедурою, про що зазначено в листі-підтримки, детермінація проектно-технічної документації проводиться національним або міжнародним детермінатором. Детермінаційний висновок за формою та змістом повинен відповідати вимогам Наглядового комітету, якщо інше не передбачено Нацекоінвестагентством.

Власник об’єкта для отримання листа-схвалення за національною процедурою має право без попереднього погодження з Нацекоінвестагентством розробляти проектно-технічну документацію та отримати детермінаційний висновок міжнародного детермінатора, в порядку, встановленому Наглядовим комітетом.

5. Проект СВ, що пройшов детермінацію, схвалюється Нацекоінвестагентством для реалізації за національною процедурою шляхом видачі відповідного листа-схвалення.

Вимоги до документів, необхідних для отримання листа-схвалення, їх зміст та оформлення, а також підстави відмови у видачі такого листа, встановлюються Нацекоінвестагентством.

6. Власник об’єкта має право подати Нацекоінвестагентству заяву про депонування одиниць (частин) установленої кількості з метою їх перенесення на наступні періоди дії Кіотського протоколу, що розпочнуться з 1 січня 2013 року.

До заяви додаються матеріали, у яких обґрунтовуються плановані обсяги скорочення викидів, при цьому плановий період з урахуванням скорочень, передбачених пунктом 11 Порядку, не може перевищувати строку планової експлуатації об’єкта, визначеного техніко-економічним обґрунтуванням проекту будівництва, підтвердженого позитивним висновком комплексної державної експертизи.

7. Для затвердження проекту СВ власник об’єкта, на якому планується виконання проекту СВ, або уповноважена ним особа надає до Нацекоінвестагентства:

7.1. заяву про затвердження проекту СВ за національною процедурою;

7.2. копію листа-схвалення, засвідчену власником об'єкта;

7.3. лист іноземної держави, виданий компетентним органом, яким погоджується проект СВ та його переклад українською мовою, засвідчений власником об'єкта, у письмовій формі та на електронному носії (CD-R або DVD-R) у PDF-форматі;

7.4. копію контракту (попереднього договору, договору про наміри) купівлі-продажу одиниць скорочення викидів, засвідчені власником об’єкта. У разі, якщо законодавством іноземної держави не вимагається наявність укладеного контракту (попереднього договору, договору про наміри) для видачі листа, передбаченого пунктом 7.3 цієї Інструкції, власник об’єкта має право не подавати вказані документи, та зазначити про це в заяві, передбаченій пунктом 7.1. цієї Інструкції.

8. Власник об’єкта, який здійснював підготовку проекту СВ за міжнародною процедурою та отримав лист-схвалення, має право подати заяву про затвердження проекту СВ за національною процедурою. У такому випадку власник об’єкту або уповноважена ним особа надає Нацекоінвестагентству заяву та документи, передбачені в пункті 7 та пункті 6 (за необхідністю) цієї Інструкції.

9. Нацекоінвестагентство протягом 15 днів з моменту надходження документів, вказаних в пункті 7 цієї Інструкції, затверджує проект СВ відповідним наказом.

У разі виявлення некомплектності документів або невідповідності їх встановленим вимогам Нацекоінвестагентство відмовляє в затвердженні проекту СВ та письмово повідомляє власника об’єкту про таку відмову.

10. Нацекоінвестагентство протягом 10 днів з моменту затвердження проекту СВ надсилає через офіційні електронні канали зв’язку до Секретаріату РКЗК ООН проектно-технічну документацію, лист-схвалення, детермінаційний висновок та інформацію про затвердження проекту СВ з метою їх оприлюднення та реєстрації шляхом присвоєння ідентифікаційного номеру проекту СВ в Міжнародному Журналі Трансакцій (ITL).

11. Нацекоінвестагентство після отримання відомостей від Секретаріату РКЗК ООН про реєстрацію проекту СВ:

 інформує про це власника об’єкта;

 на підставі рішення Кабінету Міністрів України відкриває у Національному реєстрі проектний рахунок та рахунок перенесення (за необхідності) та депонує на них відповідну кількість одиниць (частин) установленої кількості.

12. Нацекоінвестагентство має право припинити реалізацію проекту, схваленого як проект СВ шляхом скасування відповідного рішення про затвердження проекту СВ, наслідком чого є скасування реєстрації проекту СВ в Міжнародному Журналі Трансакцій (ITL).

Підставами для припинення реалізації проекту СВ є:

12.1. письмова заява власника об’єкта або його правонаступника про припинення діяльності за проектом СВ;

12.2. виявлення Нацекоінвестагентством недостовірних відомостей у документах, наданих для схвалення, затвердження, реєстрації проекту СВ та у поданих на реєстрацію річному звіті (звіт про моніторинг) та верифікаційному висновку;

12.3. припинення функціонування об'єкта або його функціонування в спосіб, не передбачений схваленою проектно-технічною документацією;

12.4. припинення діяльності власника об’єкта;

12.5. настання обставин, які унеможливлюють для власника об'єкта управління та фактичний контроль за функціонуванням об'єкта;

12.6. втрата власником об’єкта права на здійснення господарської діяльності, базуючись на майні об'єкта;

12.7. реалізація проекту СВ зі значними відхиленнями від показників, визначених схваленою проектно-технічною документацією в частині нового будівництва, заміни, модернізації або капітального ремонту обладнання, невиконання інших інвестиційних заходів, які можуть суттєво вплинути на якість виконання проекту СВ;

12.8. неподання для реєстрації в установленому порядку річного звіту (звіт про моніторинг) та верифікаційного висновку про хід реалізації проекту СВ та досягнуті скорочення викидів парникових газів до 1 листопада наступного за звітним року;

12.9. зміни у міжнародних договорах, національному законодавстві України або іноземної країни, настання інших обставин, які унеможливлюють реалізацію Україною проектів СВ за національною процедурою.

13. У разі зміни власника об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний повідомити про це Нацекоінвестагентство та надати відповідні документи, що підтверджують перехід права власності або законного користування об’єктом.

У разі настання події, яка може призвести до значних кількісних змін в розрахунках викидів та витоків за базовим сценарієм або в розрахунку планового скорочення викидів, власник об’єкта до подачі річного звіту (звіт про моніторинг) на верифікацію зобов’язаний здійснити уточнення проектно-технічної документації проекту СВ та забезпечити її додаткову детермінацію в порядку, визначеному Нацекоінвестагентством.

У разі настання події, яка може призвести до зміни меж проекту СВ або іншої події, наслідком якої буде необхідність внесення змін до методології базового сценарію та розрахунку скорочень викидів, Нацекоінвестагентство має право строком до трьох місяців призупинити реєстрацію проекту СВ та вимагати від власника об’єкту протягом цього строку внесення відповідних змін до проектно-технічної документації та здійснення, за необхідності, нової процедури підготовки, детермінації, схвалення, затвердження та реєстрації проекту СВ.

У разі настання події, яка може привести до змін у плані моніторингу, власник об’єкта зобов’язаний здійснити його уточнення, забезпечити його додаткову детермінацію та відображення її результатів в річному звіті (звіт про моніторинг) та у верифікаційному висновку.

У разі зміни покупця одиниць скорочення викидів під час реалізації проекту СВ, власник об’єкту або уповноважена ним особа має право надати Нацекоінвестагентству лист іноземної держави, яким погоджується передача одиниць скорочення викидів (у випадку, якщо необхідність погодження такої передачі за зареєстрованими проектами СВ передбачена законодавством іноземної держави) та копію нового контракту (попереднього договору, договору про наміри).

14. Для підтвердження скорочень викидів, досягнутих під час реалізації проекту СВ, власник об’єкта або уповноважена ним особа подає до Нацекоінвестагентства річний звіт (звіт про моніторинг) українською мовою разом із верифікаційним висновком українською та англійською мовами у письмовій формі та на електронних носіях (CD-R або DVD-R) у PDF-форматі.

Річний звіт (звіт про моніторинг) за формою та змістом повинен відповідати плану моніторингу схваленої проектно-технічної документації, та іншим вимогам, встановленим Нацекоінвестагентством.

Верифікаційний висновок за формою та змістом повинен відповідати вимогам Наглядового комітету, якщо інше не передбачено Нацекоінвестагентством.

15. Нацекоінвестагентство реєструє надані власником об’єкту річний звіт (звіт про моніторинг) та верифікаційний висновок в місячний строк з моменту їх отримання.

У реєстрації річного звіту (звіт про моніторинг) та верифікаційного висновку може бути відмовлено у разі їх невідповідності встановленим вимогам.

16. Після реєстрації першого річного звіту (звіт про моніторинг) та верифікаційного висновку за заявою власника об'єкта Нацекоінвестагентство в десятиденний строк відкриває рахунок власника об'єкта. Форма заяви про відкриття рахунку власника об’єкта та вимоги до документів, що додаються, встановлюються Нацекоінвестагентством.

17. На підставі зареєстрованих річного звіту (звіт про моніторинг) та верифікаційного висновку Нацекоінвестагентство здійснює на проектному рахунку перетворення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості в одиниці скорочення викидів та зараховує їх на рахунок власника об’єкта.

18. Передача одиниць скорочення викидів здійснюється на підставі доручення власника об’єкта шляхом їх електронного переказу з рахунка власника об’єкта в Національному реєстрі на рахунок покупця в національному реєстрі іноземної держави. Форма доручення та вимоги до документів, що додаються, встановлюються Нацекоінвестагентством.

19. Власник об’єкта для забезпечення його зобов’язань перед третіми особами має право укласти з Нацекоінвестагентством угоду про відкриття додаткового рахунку власника об’єкта із спеціальним режимом його управління та/або про передачу права на відповідну кількість одиниць скорочення викидів третім особам.

20. Для здійснення передачі одиниць (частин) встановленої кількості згідно п. 11 Порядку, власник об’єкта або уповноважена ним особа подає наступні документи:

20.1. клопотання (заяву) власника об’єкта про передачу одиниць (частин) встановленої кількості;

20.2 верифікаційний висновок та його переклад українською мовою, засвідчений в установленому порядку власником об’єкта у письмовому вигляді та на електронному носії (CD-R або DVD-R) у PDF-форматі.

21. Проектно-технічна документація проектів СВ, листи-підтримки, листи-схвалення, детермінаційні висновки, інформація про затвердження та реєстрацію проектів СВ, верифікаційні висновки та інформація, передбачена пунктом 13 цієї Інструкції, оприлюднюються на веб-сторінках Нацекоінвестагентства та Секретаріату РКЗК ООН. Відповідальність за достовірність наданих відомостей несе власник об’єкта.