Наказ Національного агентства екологічних інвестицій України "Про затвердження Інструкції про реалізацію проектів спільного впровадження за національною процедурою "

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         18.12.2008  N 79

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      16 січня 2009 р.
                                      за N 27/16043


            Про затвердження Інструкції про реалізацію
                 проектів спільного впровадження
                    за національною процедурою


     Відповідно до  Порядку  підготовки,  розгляду,  схвалення  та
реалізації   проектів,   спрямованих    на    скорочення    обсягу
антропогенних  викидів парникових газів,  затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  22  лютого  2006  року   N  206
( 206-2006-п  )  (у  редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 року N 718 ( 718-2008-п )), Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Інструкцію про  реалізацію  проектів  спільного
впровадження за національною процедурою, що додається.

     2. Установити,   що  в  ході  реалізації  проектів  спільного
впровадження,  за  якими  отримано  листи-схвалення  до   набрання
чинності    цього    наказу,    власники   об'єктів   надають   до
Нацекоінвестагентства  звіти  про  моніторинг   та   верифікаційні
висновки    з    періодичністю,    визначеною   проектно-технічною
документацією, що пройшла детермінацію.

     3. Департаменту розвитку екологічного ринку (Бебешко Т.А.)  у
п'ятиденний  строк  подати  цей  наказ  на  державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Морданя М.В.

Голова                                                І.Лупальцов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони навколишнього
природного середовища України                          Г.Філіпчук

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва                              К.Ващенко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Національного
                                      агентства екологічних
                                      інвестицій України
                                      18.12.2008  N 79

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      16 січня 2009 р.
                                      за N 27/16043


                            ІНСТРУКЦІЯ
          про реалізацію проектів спільного впровадження
                    за національною процедурою


     1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Порядку підготовки,
розгляду,  схвалення  та  реалізації  проектів,   спрямованих   на
скорочення   обсягу   антропогенних   викидів   парникових  газів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22  лютого
2006  року  N  206  (  206-2006-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2008 року N 718  (  718-2008-п  ))
(далі - Порядок).

     2. Ця  Інструкція  визначає механізм попереднього погодження,
детермінації,  схвалення,  затвердження  та  реалізації   проектів
спільного   впровадження  (далі  -  проекти  СВ)  за  національною
процедурою,  які підлягають затвердженню  Національним  агентством
екологічних інвестицій України.

     3. Терміни,  наведені  в цій Інструкції,  вживаються у такому
значенні:
     верифікаційний висновок - звіт національного верифікатора або
міжнародного верифікатора про перевірку річного звіту  (звіту  про
моніторинг)  власника  об'єкта та підтвердження обсягів скорочення
антропогенних викидів парникових газів,  досягнутих  в  результаті
реалізації проекту СВ;
     детермінаційний висновок - звіт  національного  детермінатора
або  міжнародного  детермінатора про експертизу проектно-технічної
документації проекту СВ з метою перевірки,  аналізу та  кількісної
оцінки  можливих скорочень антропогенних викидів парникових газів,
а також чи відповідає зазначений проект СВ  вимогам,  установленим
для проектів СВ;
     об'єкт - цех,  агрегат,  установка чи будь-який інший  об'єкт
виробничого  або  невиробничого призначення,  який розташований на
території  України,  функціонування  якого  зумовлює  антропогенні
викиди парникових газів та/або їх скорочення;
     проекти будівництва -  затверджена  в  установленому  порядку
проектна   документація,   розроблена   для   нового  будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків, споруд,
технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких
стадіях  проектування:  "ескізний   проект",   "техніко-економічні
обґрунтування",    "техніко-економічний   розрахунок",   "проект",
"робочий проект", "робоча документація";
     скорочення викидів  -  зменшення обсягу антропогенних викидів
парникових газів та/або зменшення  питомих  антропогенних  викидів
парникових  газів  на  одиницю виробленої продукції або на одиницю
спожитої енергії на території  України  внаслідок  цілеспрямованої
діяльності   власника  об'єкта  із  створення  нових,  розширення,
реконструкції або технічного переоснащення діючих об'єктів.
     Інші  терміни  вживаються  в значеннях,  наведених у  Порядку
( 206-2006-п ).

     4. Власник об'єкта або уповноважена ним особа  для  отримання
листа-підтримки  подає  Нацекоінвестагентству  заяву  про  надання
листа-підтримки,  що містить клопотання про  попереднє  погодження
Нацекоінвестагентством   реалізації   можливого   проекту   СВ  за
національною процедурою.

     5. На        підставі        листа-підтримки,        виданого
Нацекоінвестагентством,  та  відповідно  до  проектної  пропозиції
власник об'єкта розробляє проектно-технічну документацію та  подає
її на детермінацію національному або міжнародному детермінатору.

     6. У  разі  отримання  позитивного детермінаційного висновку,
який за формою та  змістом  має  відповідати  вимогам  Наглядового
комітету, власник об'єкта подає проект СВ до Нацекоінвестагентства
для його схвалення.

     7. Вимоги   до   документів,   необхідних    для    отримання
листа-підтримки,  листа-схвалення,  їх зміст та оформлення, у тому
числі  підстави  відмови  у  видачі  такого  листа,   визначаються
Нацекоінвестагентством.

     8. Проект    СВ,   що   пройшов   детермінацію,   схвалюється
Нацекоінвестагентством для реалізації за  національною  процедурою
шляхом видачі відповідного листа-схвалення.

     9. Власник  об'єкта  може  подати Нацекоінвестагентству заяву
про депонування одиниць (частин) установленої кількості з метою їх
перенесення  на   наступні   періоди   дії   Кіотського  протоколу
( 995_801 ), що розпочнуться з 1 січня 2013 року.

     10. До заяви  додаються  матеріали,  у  яких  обґрунтовуються
плановані  обсяги скорочення викидів,  при цьому плановий період з
урахуванням    скорочень,    передбачених    пунктом   11  Порядку
( 206-2006-п ),  не може перевищувати строку планової експлуатації
об'єкта,  визначеного техніко-економічним  обґрунтуванням  проекту
будівництва.

     11. Для   затвердження   проекту   СВ   власник  об'єкта  або
уповноважена ним особа надає до Нацекоінвестагентства:

     11.1 заяву  про  затвердження  проекту  СВ  за   національною
процедурою;

     11.2 копію листа-схвалення;

     11.3 лист-погодження іноземної держави,  виданий компетентним
органом, яким погоджується проект СВ, та його переклад українською
мовою,  засвідчений  власником об'єкта в установленому порядку,  у
письмовій формі та на електронному носії (CD-R або DVD-R)  у  PDF-
форматі;

     11.4 копію  контракту  (попереднього договору) з покупцем про
купівлю-продаж одиниць скорочення  викидів,  засвідчену  власником
об'єкта в установленому порядку.

     12. Власник об'єкта, який здійснював підготовку проекту СВ за
міжнародною процедурою  та  отримав  лист-схвалення,  може  подати
заяву  про  затвердження проекту СВ за національною процедурою.  У
цьому разі  власник  об'єкта  або  уповноважена  ним  особа  надає
Нацекоінвестагентству заяву та документи,  передбачені в пункті 11
та, за потребою, в пунктах 9 і 10 цієї Інструкції.

     13. Нацекоінвестагентство  протягом   10   днів   з   моменту
надходження  документів,  зазначених  у пункті 11 цієї Інструкції,
затверджує проект СВ відповідним наказом.

     14. У   разі   виявлення   некомплектності   документів   або
невідповідності   їх  установленим  вимогам  Нацекоінвестагентство
відмовляє в затвердженні  проекту  СВ  шляхом  видачі  наказу  про
відмову та письмово повідомляє про це власника об'єкта протягом 10
днів.

     15. Нацекоінвестагентство  протягом   10   днів   з   моменту
затвердження  проекту СВ надсилає через офіційні електронні канали
зв'язку до Секретаріату РКЗК ООН  проектно-технічну  документацію,
лист-схвалення,   детермінаційний   висновок   та  інформацію  про
затвердження проекту СВ з  метою  їх  оприлюднення  та  реєстрації
шляхом   присвоєння   ідентифікаційного   номера   проекту   СВ  в
Міжнародному журналі трансакцій (ITL).

     16. Нацекоінвестагентство  після  отримання  відомостей   від
Секретаріату  РКЗК  ООН  про реєстрацію проекту СВ інформує про це
власника об'єкта,  відкриває  у  Національному  реєстрі  проектний
рахунок  та  рахунок  перенесення  (за потребою) та депонує на них
відповідну кількість одиниць (частин) установленої кількості.

     17. У разі зміни власника об'єкта новий власник  об'єкта  (за
наявності  бажання  подальшої  реалізації проекту СВ) зобов'язаний
повідомити про це Нацекоінвестагентство та надати відповідні копії
засвідчених  в установленому порядку документів,  що підтверджують
перехід права власності або користування об'єктом,  та відповідний
договір.

     18. У  разі  настання  події,  яка  може призвести до значних
кількісних змін  у  розрахунках  викидів  та  витоків  за  базовим
сценарієм або в розрахунку планованого скорочення викидів, власник
об'єкта  до  подачі  річного  звіту  (звіт  про   моніторинг)   на
верифікацію  зобов'язаний  здійснити  уточнення проектно-технічної
документації проекту СВ та забезпечити її додаткову детермінацію.

     19. У разі настання події,  яка може призвести до  зміни  меж
проекту  СВ,  або  іншої  події,  наслідком якої буде необхідність
внесення змін  до  методології  базового  сценарію  та  розрахунку
скорочень викидів, Нацекоінвестагентство може призупинити на строк
до трьох місяців реалізацію проекту СВ та  вимагати  від  власника
об'єкта   протягом  цього  строку  внесення  відповідних  змін  до
проектно-технічної документації та  здійснення,  за  необхідності,
нової  процедури  детермінації,  схвалення та затвердження проекту
СВ.

     20. У разі настання події,  яка може привести до змін у плані
моніторингу  в  процесі  реалізації  проекту  СВ,  власник об'єкта
зобов'язаний здійснити уточнення плану моніторингу, за погодженням
з  верифікатором  внести  відповідні  зміни  до проектно-технічної
документації та відобразити результати таких змін у річному  звіті
(звіті про моніторинг).

     21. У  разі  зміни покупця одиниць скорочення викидів під час
реалізації проекту СВ власник об'єкта або уповноважена  ним  особа
надає  Нацекоінвестагентству  лист-погодження  іноземної  держави,
яким погоджується передача одиниць скорочення викидів (у  випадку,
якщо  необхідність  погодження  такої  передачі  за  затвердженими
проектами СВ передбачена  законодавством  іноземної  держави),  та
копію  нового  контракту з покупцем,  завірену власником об'єкта в
установленому порядку.

     22. Нацекоінвестагентство    може    припинити     реалізацію
затвердженого   за   національною  процедурою  проекту  СВ  шляхом
скасування  наказу  про  затвердження  відповідного  проекту   СВ,
наслідком   чого  є  скасування  реєстрації  цього  проекту  СВ  в
Міжнародному журналі трансакцій (ITL).

     23. Підставами для  припинення  реалізації  затвердженого  за
національною процедурою проекту СВ є:

     23.1 письмова заява власника об'єкта або його правонаступника
про припинення реалізації проекту СВ;

     23.2 виявлення      Нацекоінвестагентством      недостовірних
відомостей  у  документах,  наданих  для  схвалення,  затвердження
проекту СВ та у поданих на реєстрацію в річному звіті  (звіті  про
моніторинг) та верифікайному висновку;

     23.3 припинення     функціонування     об'єкта    або    його
функціонування    у    спосіб,    не    передбачений     схваленою
проектно-технічною документацією;

     23.4  припинення діяльності власника об'єкта;

     23.5 реалізація  проекту  СВ  зі  значними  відхиленнями  від
показників,  визначених схваленою проектно-технічною документацією
в   частині   нового   будівництва,   заміни,   модернізації   або
капітального ремонту обладнання,  невиконання інших  інвестиційний
заходів,  які  можуть суттєво вплинути на якість виконання проекту
СВ;

     23.6 неподання  для  реєстрації  річного  звіту  (звіту   про
моніторинг) та верифікаційного висновку про хід реалізації проекту
СВ та досягнуті скорочення викидів парникових газів до 1 листопада
року, наступного за звітним.

     24. Для  підтвердження скорочень викидів,  досягнутих під час
реалізації проекту СВ,  власник об'єкта або уповноважена ним особа
подає  до  Нацекоінвестагентства річний звіт (звіт про моніторинг)
українською мовою разом із верифікаційним висновком українською та
англійською  мовами  у  письмовій  формі  та на електронних носіях
(CD-R або DVD-R) у PDF-форматі.
     Разом з  першим  річним  звітом  (звітом  про  моніторинг) та
верифікаційним   висновком   подає    Нацекоінвестагентству    для
реєстрації копію контракту з покупцем та його переклад українською
мовою,  засвідчені в установленому порядку.  На  бажання  власника
об'єкта  реєстрація  контракту  з  покупцем  може здійснюватись до
подачі першого річного звіту (звіту про моніторинг).
     Річний звіт   (звіт   про   моніторинг)  за  змістом  повинен
відповідати  плану  моніторингу  проектно-технічної   документації
проекту СВ.
     Верифікаційний висновок  за   формою   та   змістом   повинен
відповідати вимогам Наглядового комітету.

     25. Нацекоінвестагентство   перевіряє   та   реєструє  надані
власником  об'єкта  річний   звіт   (звіт   про   моніторинг)   та
верифікаційний висновок у місячний строк з моменту їх отримання.
     У реєстрації  річного  звіту  (звіту   про   моніторинг)   та
верифікаційного   висновку   може   бути   відмовлено  у  разі  їх
невідповідності вимогам, встановленим пунктом 24 цієї Інструкції.

     26. Після  реєстрації  першого  річного  звіту   (звіту   про
моніторинг) та верифікаційного висновку за заявою власника об'єкта
Нацекоінвестагентство відкриває рахунок власника об'єкта.

     27. На  підставі  зареєстрованих  річного  звіту  (звіту  про
моніторинг)   та  верифікаційного  висновку  Нацекоінвестагентство
здійснює на проектному рахунку  перетворення  відповідного  обсягу
одиниць  (частин)  установленої  кількості  в  одиниці  скорочення
викидів та зараховує їх на рахунок власника об'єкта.

     28. Передача  одиниць  скорочення  викидів  здійснюється   на
підставі наданого Нацекоінвестагентству доручення власника об'єкта
та зареєстрованого контракту з  покупцем  шляхом  їх  електронного
переказу  з  рахунка  власника  об'єкта в Національному реєстрі на
рахунок покупця в національному реєстрі іноземної держави.

     29. Для здійснення  передачі  одиниць  (частин)  установленої
кількості  згідно  з  пунктом  11  Порядку ( 206-2006-п )  власник
об'єкта або уповноважена ним особа подає такі документи:

     29.1 клопотання (заяву) власника об'єкта про передачу одиниць
(частин) установленої кількості;

     29.2 верифікаційний  висновок  та  його  переклад українською
мовою,  засвідчений в установленому порядку власником  об'єкта,  у
письмовому  вигляді  та  на  електронному носії (CD-R або DVD-R) у
PDF-форматі.

     30. Проектно-технічна     документація      проектів      СВ,
листи-підтримки,   листи-схвалення,    детермінаційні    висновки,
інформація   про   затвердження   та   реєстрацію   проектів   СВ,
верифікаційні висновки та інформація,  передбачена пунктом 22 цієї
Інструкції,  оприлюднюються на веб-сторінках Нацекоінвестагентства
та Секретаріату РКЗК ООН.

Заступник директора департаменту -
начальник відділу розвитку схеми
зелених інвестицій   Департаменту
розвитку екологічного ринку                       О.С.Марушевська

( Oтримaно з офіційного джерела http://zakon1.rada.gov.ua )