Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 642 Зміни, що вносяться до Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 221-2008-п )

23 липня 2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 16 липня 2008 р. N 642

Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 221 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 695), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

 

 

Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 липня 2008 р. N 642

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 221-2008-п )

1. Доповнити Порядок пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Проекти, які подаються на розгляд та схвалення до Нацекоінвестагентства, повинні відповідати загальним і додатковим критеріям.

Загальними критеріями є:

відповідність проекту цілям та принципам Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу

;

відповідність проекту пріоритетам розвитку національної економіки, зокрема з питань ресурсо- та енергозбереження, енергоефективності, відновлення лісових насаджень і водних ресурсів;

наявність соціальних переваг при реалізації проекту (створення нових робочих місць, забезпечення безпечних умов праці тощо);

наявність рішення органу місцевого самоврядування про надання згоди на реалізацію проекту на відповідній території;

відсутність факту застосування до проекту механізмів, передбачених Кіотським протоколом.

Додатковими критеріями є:

рівень використання передових, екологічно безпечних технологій, насамперед вітчизняних;

реалістичність і прозорість технологічних рішень та фінансового плану проекту;

наявність механізму правового регулювання реалізації проекту;

результати проведення незалежною експертною організацією попередньої оцінки рівня скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів та скорочення викидів і скидів забруднюючих речовин (за відповідної спрямованості проекту);

питомі витрати на одиницю скорочення викидів або на одиницю поглинання парникових газів та скорочення викидів і скидів забруднюючих речовин (за відповідної спрямованості проекту);

наявність відповідних дозволів та/або ліцензій на здійснення заходів, передбачених проектом;

строк реалізації проекту (перевага надаватиметься проектам із строком реалізації до кінця 2012 року. При цьому життєвий цикл таких проектів може перевищувати зазначений строк);

окупність проекту (перевага надаватиметься проектам з найкоротшим строком окупності);

можливість широкого застосування проекту.".

2. Доповнити пункт 6 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Під час попереднього відбору проекту міжвідомчою робочою групою застосовуються загальні критерії. Відповідність проекту загальним критеріям є підставою для прийняття міжвідомчою робочою групою рішення про внесення його до бази даних про проекти.".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.

3. Доповнити пункт 8 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Під час прийняття рішення про затвердження проекту Нацекоінвестагентством застосовуються додаткові критерії. Додаткові критерії мають порівняльний характер та дають змогу визначити переваги проекту над іншими проектами відповідного спрямування на підставі оцінки кількісних та якісних показників проекту.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.